Šta je EDUS program?

EDUS-ovi programi pomažu djeci da prevaziđu razvojne poteškoće različitih vrsta. Kroz rad sa edukatorima/cama, djeca uče kako da savladaju poteškoće u govoru, društvenom ponašanju, razumijevanju svijeta oko sebe, izražavanju svojih potreba, komunikaciji sa svojim vršnjacima, roditeljima i okruženjem. Prije uključivanja u program, djeca prolaze proces rane detekcije, kojim se, u najranijem uzrastu, utvrđuje postojanje i stepen neurorazvojnih poremećaja. Na osnovu rezultata rane detekcije, dijete se pravovremeno uključuje u program koji je prilagođen njegovim/njenim potrebama. Ovakav rad se naziva “rana intervencija” i, osim što postiže rezultate u savladavanju postojećih teškoća, može imati i preventivan uticaj – to jest, spriječiti nove rizične faktore zaostajanja, ukoliko se sa njenom primjenom počne na vrijeme.

Rad sa djecom u okviru ovih programa zasnovan je na primjeni bihevioralne analize i CABAS® sistema (Comprehensive Application of Behavior Analysis to Schooling), za koji je dokazano da daje  4-7 puta bolje rezultate od klasičnih obrazovnih metoda u prevazilaženju razvojnih poteškoća. Ova metoda ujedno je i jedina za koju je naučno dokazano da postiže rezultate u tretiranju poteškoća djece koja se nalaze na autističnom spektru. Pored rada sa djecom, kroz ovaj sistem vrši se i edukacija roditelja, te osoba koje rade sa djecom koja imaju poteškoće u razvoju. Na taj način se djeci i roditeljima, pored edukacije, pruža i značajna psihosocijalna podrška, kakva, nažalost, u našem društvu i dalje uveliko izostaje.

Iako je uspostavljena prije 30 godina, metodologija koju koristi EDUS stalno se usavršava i unaprjeđuje na osnovu rezultata postignutih kroz ove programe. Svako dijete koje je uključeno u program konstantno se prati i njegovi se rezultati u savlađivanju novih vještina bilježe, mjere i upoređuju. Na taj način, precizno se prati razvoj svakog djeteta i njemu se prilagođavaju dalji koraci u njegovom obrazovanju i osposobljavanju. Istovremeno, roditelji imaju stalni pristup edukatorima/cama, rezultatima svog djeteta i tehnikama koje i sami mogu primjenjivati kako bi pomogli razvoj svog djeteta.

Rezultati ovih programa su neosporni. U to su se uvjerili svi roditelji čija su ih djeca pohađala, koji su mogli posmatrati kako im djeca savladavaju vještine za koje je izgledalo da ih neće nikada savladati.